Galenus

golgiho aparát

Golgiho aparát

Golgiho aparát je tvořen několika strukturami

Poprvé byl Golgiho aparát prokázán v nervové buňce, kde je nejvíce vyvinut. Později bylo prokázáno, že se nachází ve všech eukaryontních buňkách. Detailně byla struktura Golgiho aparátu prozkoumána až elektronovou mikroskopií. Je tvořen z komplexu lamelárně uspořádaných zploštělých 5 až 10 cisteren a takový svazek cisteren se označuje jako diktyosom. Jednotlivé diktyosomy jsou navzájem propojené různě tlustými mikrotubuly. Z cisteren se odškrcují váčky o průměru 0,1 až 0,8 μm, tyto váčky jsou ohraničené jednoduchou membránou.

 

04-0161 golgiho aparat

Tloušťka cisteren je většinou přibližně stejná, jejich šířka se však mění v závislosti na aktivitě buněk. V některých buňkách je v cytoplazmě partný větší počet Golgiho aparátů, obvykle propojených tenkými tubuly. Takto zformovaná síť jednotlivých Golgiho aparátů pak vytváří v buňce charakteristickou prostorovou strukturu označovanou jako Golgiho pole.

04-0163 golgi

Hlavní funkcí Golgiho aparátu je transport látek, především proteinů, transportuje však i lipidy. Golgiho aparát se dělí na Golgiho oblast a na trans Golgiho síť. V Golgiho oblasti se ještě rozlišují 3 rozdílné části, označované jako cis (konvexní), střední a trans (konkávní). Všechny tři části na sebe funkčně navazují a ve svém působení je lze přirovnat k výrobnímu pásu, na kterém probíhají různé, ale na sebe navazující výrobní operace. V těchto úsecích se dokončuje posttranslační modifikace proteinů zahájená v ER.

V Golgiho aparátu se proteiny dotváří

V Golgiho aparátu proteiny zrají, jsou tříděny a jsou sbalovány. Následně jsou z něj hotové proteiny ve váčcích transportovány na různá místa v buňce, přičemž velkou roli při směrování váčků hrají mikrotubuly. Transport bílkovin probíhá buď nepřetržitě (konstitutivně) nebo je regulovaný chemickými signály. Jaký bude osud vytvořeného proteinu (kam bude transportován) je závislé na signálních strukturách a signálních sekvencích. Jimi je totiž každý protein označen a tyto fungují jako jakási adresa místa určení. Také určují, zda se bude jednat o transport nepřetržitý nebo regulovaný.

 

04-0162 golgiho aparat

Vedle proteinů se v Golgiho aparátu vyskytují ještě různé fosfolipidy, lipoproteiny a několik aktivních enzymů (xanthinoxidáza, alkalická a kyselá fosfatáza nebo thiaminpyrofosfatáza). Poměrně detailně byla prozkoumána funkce Golgiho aparátu v buňkách různých žláz. Bylo prokázáno, že na drsném endoplazmatickém retikulu (ER) v oblasti polyribozómů vzniká jakýsi primární sekret, který je následně transportován přes hladké ER do Golgiho aparátu, konkrétně do jeho konvexní (cis) části. Zde dochází ke změně v jeho složení (zatím se přesně neví, zda je změna výsledkem nějaké kondenzace nebo cíleným enzymatickým procesem) a přepracovaný sekret se odděluje od Golgiho aparátu na konkávní (trans) straně ve formě vakuol. Tento způsob sekrece je obecnější a uplatňuje se například v mléčné žláze, ve štítné žláze, v adenohypofýze apod.

Golgiho aparát lze pozorovat i ve světelném mikroskopu

Přestože zaujímá Golgiho aparát jen asi 6 % objemu buňky, je velice dobře patrný i při světelné mikroskopii. Preparáty se vystaví působení dusičnanu stříbrného nebo oxidu osmičelého a Golgiho aparát se pak jeví jako ploché cisterny naskládané nad sebou do stohu nebo do sloupců. Většinou je obklopený tubulárními výběžky hladkého endoplazmatického retikula a kolem jsou patrné menší váčky a vakuoly. Často bývá umístěn poměrně blízko jádra. Podstatně lépe a detailněji je však tato struktura patrná v elektronovém mikroskopu.

04-0132 golgiho aparat

Oddělené váčky jsou transportovány k lysozomům, peroxizomům, případně k cytoplazmatické membráně (případ exocytózy).

Související články

Struktura buňky - biochemie

Buněčné jádro - biochemie

Mitochondrie - biochemie

Endoplazmatické retikulum - biochemie

Ribozómy - biochemie

Peroxizomy - biochemie

Lysozomy - biochemie

Plazmatická membrána - biochemie

Cytoskelet - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

wikipedie