Galenus

Analýza vlasů, keratin, struktura

Analýza struktury vlasů

Analýza prvků z vlasů

Předně je třeba konstatovat, že následující informace se netýkají analýzy vlasů za účelem posouzení celkového zdravotního stavu organismu. Mnoho čtenářů si pod označením analýza vlasů představí propagovanou analýzu prvků z vlasů, což je metoda, která by měla umožnit zhodnocení zdravotního stavu organismu. Je založená na stanovení obsahu celé řady minerálních prvků, a protože vlasy jsou při svém růstu odrazem kvality přijímané potravy případně i poruch spojených s metabolismem živin, je snaha odvozovat celkový zdravotní stav od obsahu prvků nalezených při rozboru odebraného vzorku vlasů.

Laborantky u přístroje

Je však třeba si uvědomit zásadní skutečnost. Vlas roste rychlostí asi 1 cm za měsíc a přibližně po 3 až 4 týdnech se teprve při svém růstu dostává až nad pokožku. Přitom obsah minerálů v buňkách vlasu je odrazem doby, kdy byla vlasová buňka při svém růstu vyživována, tedy po období prvních asi 2 až 3 týdnů. I kdyby byl vzorek vlasů odebrán seříznutím hned nad kůží, získaly by se výsledky, které jsou odrazem výživového stavu zhruba před 5 až 8 týdny. Čím delší vlasy se pro tuto analýzu použijí, tím většího průměrování výsledků se dosahuje a tím je i závěr takové analýzy spekulativnější. Co je však nejdůležitější, analýza prvků z vlasů prakticky nic neříká o kvalitě a struktuře vlasů jako takových. Navíc nelze analýzu provést u barvených vlasů, protože některá barviva obsahují takové množství některých minerálů, že jejich obsah v použité barvě mnohonásobně převyšuje přirozený obsah ve vlasech.

Analýza struktury vlasů

Analýza struktury vlasů je založená na posuzování struktury a složení vlasu jako takového. Získané výsledky tedy nejsou používány k hodnocení celkového zdravotního stavu člověka. Výsledky a případná doporučení jsou zacíleny pouze na posouzení stavu vlasů, odhalení příčiny jejich případného zhoršeného stavu a vysvětlení, co s tím udělat.

Mikroskopování

Základem analýzy je mikroskopické posouzení struktury vlasu, stavu jeho vlasového kořínku, je provedena analýza strukturní bílkoviny stanovením obsahu jednotlivých aminokyselin. Lámavost a špatný vzhled vlasů je daný především kvalitou vytvořené keratinové struktury. Pevnost pak množstvím vytvořených disulfidických můstků, tedy celkovým obsahem aminokyseliny cysteinu. Na výsledné pevnosti a vzhledu vlasů se podílí ještě některé další aminokyseliny a proto se analyzuje celé aminokyselinové spektrum. Doplňkově lze pak z odebraného vzorku provést i stanovení některých prvků, které jsou pro metabolismus a růst vlasových buněk důležité (u tohoto doplňkového stanovení však platí omezení týkající se obarvení vlasů).

Co se stanovuje?

Pro mikroskopickou analýzu se použije několik vlasů získaných vyčesáním účesu. Snahou je získat vlas se zachováním vlasového kořínku. Hodnotí se stav kořínku, povrch vlasu, průřez vlasu, určuje se jeho tloušťka.

Roztřepený vlas

Pro analýzu strukturní bílkoviny se odeberou vlasy (například při stříhání) a co je důležité, není rozhodující, zda jsou vlasy barvené či nikoliv. Barvení vlasů nemá na stanovení aminokyselinového spektra bílkoviny vliv. Současně se stanovením aminokyselin se stanovuje i celkový obsah bílkoviny.

Pokud nejsou vlasy obarvené a je odebrané dostatečné množství vlasů, lze provést i doplňkové stanovení vybraných minerálních prvků, které významněji ovlivňují metabolismus vlasových buněk. Jedná především o vápník, hořčík, mangan, zinek, měď a železo. Stanovení jiných prvků nemá pro posuzování kvality vlasů podstatnější význam.

V jaké formě získá zájemce výsledky?

Výsledky se zpracovávají do formy souhrnné zprávy. V první části je podané vysvětlení, které složky vlasu jsou pro jejich pevnost a kvalitu rozhodující a jakou funkci ve vlasech mají. Ve druhé části jsou uvedeny výsledky. Jednak jsou uvedeny fotografie pořízené při mikroskopickém hodnocení a pro srovnání fotografie, jak by to mělo správně vypadat, dále pak tabulkově i graficky zjištěné obsahy aminokyselin případně prvků (opět se srovnáním normálního stavu). Ve třetí části je uvedeno doporučení, jaká opatření pro zlepšení kvality a pevnosti vlasů přijmout.

Je výhodné analýzu opakovat?

Opakování analýzy je výhodné, není však nutné. Výhoda spočívá v tom, že se zachytí delší časový úsek a doporučení je pak mnohem přesnější. Hlavně se potvrdí případný trend a prokáže se, zda je příčina zhoršené kvality vlasů dlouhodobějším problémem nebo jen přechodná záležitost. Ale již z první analýzy se získají rozhodující informace, na jejichž základě lze doporučit poměrně přesný postup pro dosažení nápravy.

Jak odebrat vzorky?

Vlasy pro mikroskopické hodnocení se odeberou vyčesáním účesu a z hřebene nebo kartáče se získají většinou vlasy v potřebné kvalitě. Vybírají se vlasy, které viditelně obsahují kořínek. Tyto se uloží do samostatného sáčku. Pokud má někdo takové štěstí, že mu vlasy drží, jednoduše se několik vlasů (asi 5 ks) vytrhne.

Pro analýzu aminokyselin případně prvků se buď odstřihne pramen vlasů, nebo se použijí vlasy sebrané při stříhání. Tyto se vkládají do druhého sáčku. V každém případě získá zájemce přesný návod, jak odběr vlasů provést a jak odebrané vzorky označit. Výhodná je spolupráce s kadeřnictvími nebo vlasovými studii.

Související články

Struktura vlasu

Chlupy a vlasy

Vlasy a nehty - otázky a odpovědi

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.capimin.cz