Galenus

Selen

Selen

Charakteristika

Tělo dospělého člověka obsahuje velmi malé procento selenu. Přesné analýzy nebyly provedeny; uvádí se údaj kolem 5 mg. Pokud je však zajištěn vyšší příjem potravou, jeho obsah se výrazně zvyšuje.

Krávy

Přirozené zdroje

Údaje o obsahu selenu v jednotlivých potravinách se v literatuře velice různí, zejména u poživatin rostlinného původu. Vyplývá to zřejmě z proměnlivého obsahu selenu, obsaženého v půdě. Je prokázané, že některé kulturní rostliny jsou schopny se adaptovat na vyšší obsah selenu v půdě a také větší množství přijmout do své tkáně. Vyšší obsah selenu v pastevních porostech vyvolává známé otravy u skotu.

Denní potřeba

Denní potřeba se uvádí u dětí 15 μg; pro děti nad 8 let 20 μg; pro ženy 35 μg a pro muže 50 μg. U těhotných žen se nedoporučuje vyšší příjem než 30 μg. Někteří autoři pod vlivem výsledků výzkumu v oblasti volných radikálů doporučují dávky až pětinásobné. Se selenem je však nutné zacházet v doplňcích výživy velmi obezřetně, neboť se jedná o prvek, který při vyšších příjmech způsobuje nepříjemné zdravotní problémy a otravy. U tohoto prvku není ani vhodné konzumovat ve formě doplňků výživy jednorázově vyšší dávku, než je přibližně 30 μg. Selen přijímaný do těla v neuvážených dávkách se může snadno stát velikým nepřítelem. Zejména u těhotných žen. Nejvhodnější je denní dávku rozložit na několik částí. Je třeba také upozornit na skutečnost, že některé dovozové přípravky obsahují selen ve formě selenanu, který je v ČR klasifikován jako zvláště nebezpečný jed. Pro objektivnost informace je nutné dodat, že v uvedených přípravcích je jeho koncentrace mnohonásobně nižší, než je akutní toxická dávka.

Doporučená denní dávka selenu je v ČR stanovena vyhláškou na 55 μg a nejvyšší přípustné množství v denní dávce je stanoveno na 200 μg.

Využitelnost selenu

Nejčastěji je v doplňcích výživy obsažen jako seleničitan sodný, jehož metabolická využitelnost je přibližně 5x nižší, než v případech organicky vázaného selenu. Některými autory doporučované dávky až 200 μg denně se právě vztahují k použití této sloučeniny jako zdroje selenu, neboť se vychází z předpokladu jeho nízké využitelnosti.

Před těmito vysokými dávkami je však nutné varovat, neboť mohou vyvolat příznaky otravy. Nejvhodnější formou příjmu je opět vazba selenu do organické sloučeniny, například jako selenocystein případně selenocystin. Vhodný je i vázaný ve formě selenomethioninu.

Biochemická aktivita

Bylo prokázáno, že selen je v malých množstvích nepostradatelným pro tkáňové dýchání. Je součástí enzymu glutathionperoxidázy. Tento enzym se podílí na ochraně hemoglobinu v červených krvinkách před působením peroxidů. Podobný účinek vykazuje i vitamín E a skutečně bylo prokázáno, že tento vitamín zesiluje účinek selenu. Selen však nesnižuje nároky na přísun vitamínu E, ani jej v účincích nezastupuje.

V poslední době probíhá na mnoha pracovištích ve světě intenzivní výzkum v oblasti volných radikálů a ukazuje se, že obohacování stravy selenem vede k potlačování jejich negativních účinků na lidský organismus. Zejména zajímavé jsou výsledky při sledování společného účinku beta karotenu, vitamínu E a selenu při ochraně pokožky před působením UV záření. Předpokládá se, že tyto tři látky společně nějakým způsobem aktivují mechanismy, které likvidují vznikající zárodky zhoubných bujení tkání. Dokonce se objevila i celkem odvážná tvrzení, že tento mechanismus může zpomalovat stárnutí pokožky. Nakolik se toto tvrzení prokáže pravdivým, ukáže další výzkum.

O účincích selenu na lidský organismus se toho zatím moc neví. Na rozdíl od jiných prvků má však výrazně ostrou hranici mezi příznivým působením a toxickou dávkou. Na pokusných zvířatech bylo prokázáno, že již při obsahu 5-15 ppm v potravě je vysoce toxický pro přežvýkavce, zatímco pod hodnotou 3 ppm zlepšoval růst u ovcí a jiných živočichů. Při výkrmu prasat je jeho přítomnost v krmných směsích zcela nezbytná. Pokud se předávkuje jiný prvek, například hořčík, desetinásobně, dostane člověk maximálně průjem. Bez výraznějších dalších komplikací. Podobně jako selen se chová z pohledu toxických účinků ještě kobalt a fluór.

O to víc se jeví zajímavým zjištění, že u mužů byl prokázán ve významném množství v semenné tekutině. Při každé ejakulaci se tedy i jeho množství v těle snižuje. Zda selen ovlivňuje přímo nebo zprostředkovaně některé pohlavní funkce u mužů je předmětem klinických sledování. Jednoznačně však tento předpoklad není doposud potvrzen, i když některé dílčí výsledky takovou možnost naznačují.

Související články

Minerální látky

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.multiplus.cz

www.kerbet.cz