Galenus

Galenus - Právní doložka

Právní doložka

Provozovatel tohoto webu prohlašuje, že monitoruje a pracuje pouze s údaji týkajícími se IP adres návštěvníků, odkud návštěvník přišel, které stránky navštívil, jak dlouho se zdržel apod., tedy s údaji, které běžně poskytují monitorující servery. S těmito údaji se nakládá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Všechny příchozí i odchozí e-maily jsou archivovány. Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje, které mu návštěvníci sami a dobrovolně neposkytnou.

Jakýkoliv pokus o provedení změny, pozměnění nebo výměny obsahu nebo grafické stránky tohoto webu, stejně tak provedení změny, pozměnění nebo výměny obsahu nebo grafické stránky tohoto webu bez souhlasu provozovatele je považováno za trestný čin. Veškeré identifikační údaje viníka budou předány orgánům činným v trestním řízení.

Je zakázáno vkládat jakoukoliv reklamu, reklamní texty nebo hypertextové odkazy apod. na tento web.

Přestože jsou veškeré texty, informace a grafické podklady umístěné na tomto webu zpracovávány podle odborných publikací a učebnic, může vzniknout neúmyslná chyba nebo nepřesnost. Všechny uvedené údaje a informace slouží pouze pro uvedení návštěvníka stránek do příslušné problematiky a předpokládá se jeho aktivní účast v dalším poznávání a získávání informací z jiných zdrojů. Provozovatel tohoto webu nenese žádnou odpovědnost za případné chyby, opomenutí nebo neúplnost v textové a grafické stránce jednotlivých dokumentů. Jakákoliv doporučení předpokládají následnou konzultaci se svým ošetřujícím lékařem nebo jiným odborníkem. Používání informací získaných z tohoto webu je jen na vlastní riziko.

Provozovatel tohoto webu ani žádný jeho spolupracovník nebo dodavatel není a nemůže být odpovědný za žádné škody nebo ušlý zisk případně ztracené příjmy, které by mohly vzniknout jako následek použití informací získaných z tohoto webu.

Na tomto webu mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky nebo odkazy na dokumenty třetí strany. Provozovatel webu www.galenus.cz nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek nebo dokumentů, na které odkaz směruje.

Na umístění odkazu na jiné webové stránky nebo jakýkoliv dokument třetí strany není právní nárok. O vhodnosti umístění takového odkazu na stránky www.galenus.cz rozhoduje pouze provozovatel tohoto webu.