Galenus

Seznam symbolů

Seznam symbolů

Některé ze zobrazených symbolů (ne všechny) fungují jako prolink. Kliknutím na příslušný obrázek se otevře článek, který význam vybraného symbolu podrobněji vysvětluje nebo ukazuje konkrétní příklad jeho použití.

Na závěr je uveden seznam důležitých enzymů, které také fungují jako prolinky. Kliknutím na obrázek (číslo v oválu) se otevře výchozí článek, ve kterém je funkce enzymu nebo jeho zapojení do metabolismu buňky podrobněji popsáno. Také je možné využít názvu enzymu v rejstříku, v tomto případě jsou uvedeny všechny důležité související články.

Symbol 1 Označuje reakci. Látka A se přeměňuje na látku B. Pokud je šipka oboustranná, znamená to, že reakce je vratná.
Symbol 2 Označuje reakci. Látka A se štěpí na látky B a C.
Symbol 3 Označuje reakci. Látka A se přeměňuje na látku B za katalytického působení enzymu 1, reakce se účastní ATP, které se v průběhu reakce mění na ADP.
Symbol 4 Komplexní děj. Například z několika možných aminokyselin vznikne oxalacetát.
Symbol 5 Označuje cyklus nebo děj. Konkrétní cyklus je označen písmeny, význam je uveden v seznamu zkratek.
Symbol 6 Název sloučeniny, která se účastní reakce.
Symbol 7 Označuje děj.
Symbol 8 Označuje komplex nebo nějakou strukturu, která ovlivňuje například proces probíhající v membráně.
Symbol 9 Označení enzymu katalyzujícího danou reakci. Většinou se umísťuje na šipku znázorňující směr reakce, číslo v oválu označuje konkrétní enzym, jehož název je uveden v doprovodném textu. Označení P znamená fosforylovanou formu enzymu.
Symbol 10 Označuje koenzym. Oválné zobrazení se používá především spolu s grafickým označením enzymu.
Symbol 11 Označuje regulaci procesu. V daném případě jsou uvedeny hormony inzulín (inhibuje nebo snižuje) a glukagon (aktivuje nebo zvyšuje). Šipka směřuje obvykle na označení enzymu nebo látky, které jsou působením uvedených hormonů ovlivňovány.
Symbol 12 Schématické zobrazení ribozomu. Význam jednotlivých částí je uveden buď na obrázku formou popisek nebo v doprovodném textu.
Symbol 13 Označuje anorganický fosfát.
Symbol 14 Schématické znázornění enzymu.
Symbol 15 Schématické znázornění komplexu enzym-substrát.
Symbol 16 Schématické znázornění komplexu enzym-inhibitor.
Symbol 17 Schématické znázornění substrátu.
Symbol 18 Schématické znázornění produktu.
Symbol 19 Schématické znázornění inhibitoru.

Enzym 1 hexokináza (také glukokináza)
Enzym 2 fosfohexosaizomeráza
Enzym 3 fosfofruktokináza 1, PFK-1
Enzym 4 fruktosa-1,6-bisfosfátaldoláza
Enzym 5 fosfotriosaizomeráza
Enzym 6 glyceraldehyddehydrogenáza
Enzym 7 3-fosfoglycerátkináza
Enzym 8 fosfoglycerátmutáza
Enzym 9 enoláza
Enzym 10 pyruvátkináza
Enzym 11 laktátdehydrogenáza
Enzym 12 pyruvátkarboxyláza
Enzym 13 fosfoenolpyruvátkarboxykináza
Enzym 14 fruktóza-1,6-bisfosfatáza
Enzym 15  
Enzym 16 glykogensyntáza
Enzym 17 proteinfosfatáza
Enzym 18 proteinkináza A
Enzym 19 fosfofruktokináza 2, PFK-2
Enzym 19P fruktóza-2,6-bisfosfatáza
Enzym 20 signálpeptidáza
Enzym 21 prohormonkonvertáza
enzym 22 thioláza
enzym 23 HMG-CoA-syntáza
enzym 24 HMG-CoA-reduktáza

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.