Galenus

seznam zkratek

Seznam zkratek

Každá zkratka funguje jako prolink. Kliknutím na tuto zkratku se otevře článek, který její význam podrobněji vysvětluje.

∆A Změna Helmholtzovy energie
A- Obecné označení zásady
ADP Adenosindifosfát
Ala Alanin
AMP Adenosinmonofosfát
cAMP Cyklický adenosinmonofosfát
Asp Kyselina asparágová
Asp Asparagin
Asx Kyselina asparágová a asparagin
AS160 Signální protein
ATP Adenosintrifosfát
cal Kalorie (jednotka energie)
CC Citrátový cyklus
Cys Cystein
DHAP Dihydroxyacetonfosfát (glyceronfosfát)
DPN+ Difosfopyridinnukleotid
Ea Aktivační energie
ECM Extracelulární matrix
ER Endoplazmatické retikulum
Erk Kináza aktivovaná inzulinem
FA Mastné kyseliny
FAD Oxidovaný flavinadenindinukleotid
FADH2

Redukovaný flavinadenindinukleotid

FATP

Protein transportující mastné kyseliny - fatty acids transporting protein

FMN Oxidovaný flavinmononukleotid
FMNH2 Redukovaný flavinmononukleotid
Fru-6-P Fruktóza-6-fosfát
Fru-1,6-P2 Fruktóza-1,6-bisfosfát
Fru-2,6-P2 Fruktóza-2,6-bisfosfát
∆G Změna Gibbsovy energie
∆G0 Změna standardní Gibbsovy energie
∆G0‘

Změna standardní Gibbsovy energie při pH = 7

GalO-

Galaktózový zbytek se zvýrazněním glykosidové vazby

GAP Glyceraldehyd-3-fosfát
Glc Glukóza
Glc-6-P Glukóza-6-fosfát
GlcO- Glukózový zbytek se zvýrazněním glykosidové vazby
Gln Glutamin
Glu Kyselina glutámová
Glut-1 Označení specifického transportéru pro glukózu
Glx Kyselina glutamová a glutamin
Gly Glycin
Grp-2 Adapterový protein
GSK-3 Glykogensyntáza-kináza-3
∆H Změna entalpie
H+ Proton
HA Obecné označení kyseliny
His Histidin
HGL Hraniční glykémie nalačno
Ile Isoleucin
IRS-1 Inzulin-receptorový substrát
J Joule (jednotka energie)
kcal Kilokalorie
kJ Kilojoule
K Rovnovážná konstanta reakce
Kv Iontový součin
Leu Leucin
Lys Lysin
MAPK Jiné označení pro kinázu Erk
Mek Proteinkináza s dvojí specifitou
Met Methionin
N Avogadrova konstanta
NAD+ Nikotinamidadenindinukleotid (oxidovaná forma)
NADH Nikotinamidadenindinukleotid (redukovaná forma)
NADP+ Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (oxidovaná forma)
NADPH Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (redukovaná forma)
oGTT orální glukózový toleranční test
OAc Cytosolový oxalacetát
OAm Mitochondriální oxalacetát
∆p Změna tlaku
p Tlak
Pi Anorganický fosfát
PDK-1 Proteinkináza aktivovaná inzulinem
PEP Fosfoenolpyruvát
PEPCK Fosfoenolpyruvátkarboxykináza
PFK-1 Fosfofruktokináza 1
PFK-2 Fosfofruktokináza 2
PGT Porušená glukózová tolerance
Phe Phenylalanin
pH Záporný logaritmus koncentrace protonů
pK Záporný logaritmus rovnovážné konstanty reakce
PI-3-K Fosfatidylinozitol-3-kináza
PK-B Proteinkináza aktivovaná inzulinem
PPi Difosfát (pyrofosfát)
Pro Prolin
PyC Pyruvátkarboxyláza
Q Teplo
R Plynová konstanta
Raf Proteinkináza spouštějící fosforylační kaskádu
Ras G-protein
RhaO- Rhamnózový zbytek se zvýrazněním glykosidové vazby
Ser Serin
Sos Adapterový protein
∆S Změna entropie
Thr Threonin
Trp Tryptofan
Tyr Tyrosin
∆T Změna absolutní teploty
T Absolutní teplota ve stupních Kelvina
TAG Triacylglyceroly
TPN+ Trifosfopyridinnukleotid
∆U Změna vnitřní energie
∆V Změna objemu
V Objem
VT Dechový objem
Val Valin
XylO- Xylózový zbytek se zvýrazněním glykosidové vazby
W Práce vykonaná určitým systémem
1,3-BPG 1,3-bisfosfoglycerát
3PG 3-fosfoglycerát

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.