Galenus

Osteo, osteoporóza, řídnutí kostí, zpevnění kostí

Projekt Osteo

Světová iniciativa

V dubnu 1998 vznikla iniciativa celosvětové multidisciplinární kampaně, jejímž cílem je zlepšení kvality života pacientů s poruchami muskuloskeletárního aparátu. Byla odsouhlasena vybraná témata (kloubní onemocnění, bolesti v zádech, osteoporóza a závažná poranění končetin) a publikovány konsensuální dokumenty (Acta Ortop. Scand /Suppl. 281/, 1998, 69). Po získání souhlasu 15 vlád byl program 13. ledna 2000 přijat a vyhlášen jako oficiální program OSN.

V současné době podporuje celosvětově tuto iniciativu více než 650 organizací. Dokument o připojení k uvedené deklaraci schválila i vláda ČR.

Situace v České republice

V ČR trpí některou z forem artritidy nebo revmatického onemocnění zhruba 1,5 miliónu obyvatel a v případě osteoporózy se jedná o více než 800 000 obyvatel ve věku nad 25 let. Na celostátní konferenci věnované onemocnění osteoporózou a konané na podzim roku 2005 ve Zlíně bylo konstatováno, že dnešní žena má asi 40%ní pravděpodobnost (muži asi 13%), že se dožije osteoporotické zlomeniny, přičemž 15 – 20% po těchto zlomeninách umírá a polovina z těch, kteří přežijí, zůstává invalidní. Nedávno zveřejněné údaje z ČR odhadují náklady primární hospitalizace po fraktuře proximálního femuru na 450 miliónů ročně a stejnou částku vynakládá stát na medikamentózní terapii osteoporózy.

Za posledních 15 let došlo k podstatnému snížení věkové hranice obyvatelstva, kdy jsou zaznamenávány úbytky kostní tkáně pod fyziologickou hodnotu odpovídající věku. Zatímco v 80.tých letech statistické údaje (průměrný věk) určovaly věkovou hranici u žen nad 50 let (u mužů nad 65 let), v současné době je zaznamenáván výskyt u žen již ve věkové kategorii kolem 45. roku a u mužů kolem 57. roku života. Pokud nebude provedena účinná osvěta mezi obyvatelstvem a zachová se stávající trend, odhaduje se další snížení věkové hranice přibližně o 3 roky a výrazné zvýšení počtu pacientů (některé odhady mluví až na dvojnásobek). Pokud se tyto předpoklady potvrdí, stane se v roce 2015 osteoporóza nejzávažnějším onemocněním v ČR (z pohledu počtu pacientů). Přestože není dostatek údajů o demineralizaci páteřních obratlů ve vztahu k věku v průměrném vzorku populace, předpokládá se, že proces demineralizace a následných změn ve struktuře kostní hmoty páteřních obratlů nastává již kolem 40.tého roku života. Potvrzují to i údaje o počtu zlomenin obratlů. Přehodnocuje se i pohled na bolestivost zad diagnostikované ve vztahu k zádovému svalstvu. Zřejmě bude nutné výrazný podíl takto diagnostikovaného onemocnění přičíst na vrub destrukce páteřních obratlů (drolení).

Jako varující zpráva zazněla informace, že výrazně stoupá úbytek kostní tkáně u dětí. Jedním ze závažných faktorů ovlivňující vznik a rozvoj osteoporózy, je nevhodný životní styl a nevyhovující skladba potravy.

Cíl projektu

Cílem projektu OSTEO je tedy zahájit a dlouhodobě provádět sledování úbytku kostní tkáně v celém průřezu populace (z pohledu věkové kategorie) a postupně získat údaje o vývoji tohoto onemocnění. Součástí je i provádění osvěty s cílem výrazně zvýšit informovanost obyvatelstva o významné roli dostatečného příjmu vápníku a dalších látek podílejících se na výstavbě a obnově kostní tkáně, významu pohybové aktivity a negativních vlivech např. kouření, nadměrné konzumace kávy. Významnou součástí projektu je i vyhodnocení efektu suplementace stravy vhodnými potravními doplňky.

Způsob realizace

Základem projektu je využití mobilního pracoviště umožňujícího provádět vyšetření i u osob, které by za normálních okolností lékaře v souvislosti s potenciálním úbytkem kostní hmoty nenavštívili. Ve spolupráci s hygienickou službou a dorostovými lékaři zahájit postupně i systematické sledování hodnoty BMD u mladistvých.

Pro osvětovou činnost se ve spolupráci s předními odborníky zpracuje monografie a v další etapě i názorná animovaná verze na DVD. Budou realizovány přednášky a ve spolupráci s vydavatelstvími i osvětová činnost na stránkách vybraných periodik případně v rozhlase a v televizi.

Zapojení dalších pracovišť a odborníků

Disponujeme kvalitně vybavenými laboratořemi umožňujícími provádět nejen klasická biochemická vyšetření, ale i rozbory spíše výzkumného charakteru. Vedle biochemických analyzátorů jsou k dispozici i AAS, HPLC, polarografie, elektroforéza, spektrofotometrie, analyzátor aminokyselin, izotachoforéza, vedle klasických metod rozkladu vzorků i šetrný mikrovlnný rozklad, mikroskopie včetně kamerového záznamu, kultivační systém od třepaček po malé reaktory pro kultivace mikroorganismů i tkáňových kultur. Uvítáme spolupráci s pracovišti a odborníky, kteří tento potenciál dokáží efektivně zhodnotit. V neposlední řadě máme zájem o spolupráci s odborníky, kteří se zabývají problematikou denzitometrie.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x