Galenus

Amfifilní látky

Amfifilní látky

Látky, které mají současně jak lipofilní, tak i hydrofilní vlastnosti. Typickým příkladem jsou tenzidy. Amfifilní látky mají v přírodě klíčový význam, patří k nim lipidy buněčných membrán a řada bílkovin s funkcí na rozhraní mezi lipidovou a vodní fází. K nim patří bílkoviny v lipoproteinech a bílkoviny v buněčných membránách s funkcí iontových kanálů. Jejich vnější plochu tvoří lipofilní aminokyseliny, do nitra kanálu směřují aminokyseliny hydrofilní.

Podobné a související pojmy

Lipofilní Dobře rozpustný v tucích, dobře mísitelný s tuky a oleji.
Hydrofóbní Synonymum pro lipofilní, vodoodpudivý. Vlastnosti látek nepolárního charakteru, alifatických nebo aromatických molekul, tuků, povrchů opatřených navenek orientovanými alifatickými či aromatickými skupinami.
Lipofóbní Nerozpustný v tucích.
Hydrofilní Označení látek, povrchů, molekul a jejich částí s afinitou k vodě. Vlastnost souvisí s existencí dipólů korespondujících s polárním charakterem molekul vody. Hydrofilní látky jsou obvykle rozpustné ve vodě, ale nemusí být (například celulóza).
Amfipatický Obojetný. Většinou se vztahuje k buněčné membráně a její polarizaci z pohledu hydrofilních a hydrofóbních vlastností. Aby prošly látky amfipatického charakteru membránou, musí v ní být zabudovány proteinové kanály.

Související články

Tuky

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.