Galenus

Aterom, ateromový plát

Aterom

Jedná se o tukové usazeniny kašovité konzistence ve stěně tepen. Jsou charakteristické pro aterosklerózu. Tyto usazeniny vytváří spolu s pěnovými buňkami ateromový plát, dochází přitom k fibrotizaci a nekrotizaci tkáně. Průsvit cévy se zužuje, její stěna zbytňuje a stává se méně pružnou. Následně dochází k mikroskopickým poraněním stěny tepny, k aktivaci mechanismů srážení krve a může dojít ke zvředovatění poraněné tkáně. Toto je pak základní příčinou vzniku trombů.

Ateromový plát se nejčastěji vytváří v místech, kde se tepny rozvětvují. Tok krve není v těchto místech laminární, ale dochází k jejímu víření a proudění se stává turbulentní. Tepenná stěna je vystavena mnohem většímu zatížení, častěji dochází k mikroskopickým poraněním a následná zvýšená produkce vaziva vytváří podmínky pro vznik ateromu.

Jako aterom se také označuje tuková kožní cysta vznikající ucpáním kožní mazové žlázy se současnou nadprodukcí mazu. Může dosáhnout průměru až několika centimetrů a velkou komplikací se může stát jeho hnisání.

Podobné a související pojmy

Fibróza Zmnožení vaziva v určitém orgánu, často na úkor jeho funkční tkáně. Při větším rozsahu orgán tuhne a dochází k poruchám jeho funkce.
Nekróza Odumření buněk, tkáně nebo orgánu v důsledku faktorů působících zevnitř.
Trombus Krevní sraženina vznikající v cévách zaživa, důsledkem její tvorby je obvykle embolie.

Související články

Náhlý tepenný uzávěr

Chronický tepenný uzávěr

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.