Galenus

Biologická dostupnost

Biologická dostupnost

Podíl množství podané látky (léku), který se v nezměněné (nebo aktivní) formě dostane na místo účinku, např. k receptoru. Biologickou dostupnost perorálně podaných látek snižuje jednak nevstřebaný podíl, jednak podíl, který je z portální krve vychytán a metabolizován v játrech.

Skutečnou dostupnost látky v místě účinku (zejména v závislosti na odstupu od podání) ovlivňují i další farmakokinetické faktory, např. distribuční prostor, vazba na bílkoviny, renální a hepatální clearance látky, enterohepatální cyklus aj.

Podobné a související pojmy

Receptor Buňka, skupina buněk nebo orgán, jejichž funkcí je zaznamenávat stav a změny v organismu nebo zevním prostředí a informovat o nich vyšší centra (zejm. mozek) či na ně přímo reagovat.
Perorální Podávaný ústy.
Portální systém Uspořádání krevního oběhu v některých částech organismu, pro něž je typické, že krev protéká dvěma kapilárními řečišti zařazenými za sebe v sérii. Příkladem je portální žíla, což je mohutný žilní kmen, který sbírá krev z vlásečnic z různých břišních orgánů (žaludek, střeva, slezina) a odvádí ji do jater, kde se opět rozvádí do kapilár.
Farmakokinetika Osud léčiva v organismu v časovém průběhu. Součástí farmakokinetiky je vstřebávání léčiva (absorpce), jeho rozložení v těle (distribuce), přeměna (metabolismus), vzájemné ovlivňování (interakce) a vyloučení (eliminace) z organismu.
Renální Týkající se ledvin.
Hepatální Týkající se jater.
Clearance Množství krve, které se za jednotku času očistí od určité látky. V přeneseném významu slova také vyloučení nebo vylučování.
Enterohepatální oběh Proces, při němž se určitá látka (např. žlučové kyseliny nebo léčivo) dostává z jater žlučí do střeva a vrací se zpět krví do jater.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.