Galenus

cholesterol

Cholesterol

Sloučenina lipidové povahy patřící do skupiny steroidů. Je přítomen ve všech živočišných buňkách, v tkáních, v krvi a ve žluči. Má emulgační vlastnosti. Tělo ho přijímá potravou, větší část však syntetizuje samo. Není obsažen v rostlinné potravě. Vysoká koncentrace cholesterolu v krvi se považuje za rizikový faktor aterosklerózy. V krvi je přenášen vazbou na lipoproteiny.

V současné době se hodně píše o škodlivosti cholesterolu a zdůrazňují se souvislosti s jeho zvýšeným obsahem v krvi a srdečními chorobami. Je prokázáno, že cholesterol je důležitou složkou při tvorbě micel, pomocí nichž se transportují v těle tuky. Pro transport tuků obsahujících větší podíl nasycených mastných kyselin je potřeba mírně vyšší množství cholesterolu než při transportu tuků s vyšším obsahem nenasycených mastných kyselin. To potvrzuje i zjištění, že potrava bohatá na nasycené mastné kyseliny zvyšuje hladinu cholesterolu v séru, především u osob s nadváhou a nedostatkem pohybu. Studie prokázaly, že hladina cholesterolu vyšší než 240 mg ve 100 ml séra souvisí s vyšším výskytem aterosklerózy. Studie provedené v posledních letech však ukazují, že výskyt aterosklerózy v důsledku zvýšené hladiny cholesterolu není až tak dramatický a mnohem větší význam má zvýšená hladina lipidů v krvi, sedavé zaměstnání a nedostatečný pohyb. Ukazuje se, že velký vliv má rychlost proudění krve v cévách. Vyšší rychlost průtoku krve omezuje možnost usazovaní cholesterolu a tuků na stěnách cév. Proto lidé s trvale stabilní nízkou tepovou frekvencí a konzumující vyšší obsah tuků mají zvýšenou pravděpodobnost vytváření aterosklerotického plátu. Vyšší hladina cholesterolu v krvi má mnohem menší dopad na aterosklerózu, než snížený obsah HDL lipoproteinů. Zvýšení obsahu HDL-cholesterolu o 5 mg na 100 ml séra vede ke snížení rizika vzniku aterosklerózy přibližně o 25 %. Průměrný obsah HDL-cholesterolu u mužů je 45 mg, u žen 55 mg ve 100 ml.

Podobné a související pojmy

Ateroskleróza Onemocnění tepen, při němž se v jejich stěnách ukládají tukové látky a druhotně pak i vápník. Následně pak dochází k jejímu poškozování, ztrácí pružnost a dochází k jejímu zužování.
Emulgátory Látky schopné snižovat povrchové napětí a stabilizovat emulze (dvě nemísitelné kapaliny, kdy jedna je jemně rozptýlena ve druhé).
HDL Lipoprotein s vysokou hustotou (hight density lipoprotein). Představuje reverzní fázi transportu cholesterolu z tkání do jater.
LDL Lipoprotein s nízkou hustotou (low density lipoprotein). Jeho vysoká koncentrace je spojena s vysokou koncentrací cholesterolu a výrazným urychlením vzniku aterosklerózy.
VLDL Lipoprotein s velmi nízkou hustotou (very low density lipoprotein). Vzniká v játrech a v krvi přenáší zejména triacylglyceroly. V krvi je jeho zvýšené množství nacházeno při cukrovce, obezitě, alkoholismu a při hyperlipoproteinemii.
lipoproteiny Kulovitá částice přenášející tuky v krvi. Střed je tvořen tuky, obal fosfolipidy a speciálními bílkovinami, které umožňují, aby se částice jako celek mohla vznášet ve vodě (nesprávně rozpouštět se ve vodě). Existuje několik druhů lipoproteinů s charakteristickým obsahem lipidů a apoproteinů.

Související články

Cholesterol

Biosyntéza cholesterolu - odborný článek

Struktura a funkce lipidů - odborný článek

Vstřebávání a transport lipidů - odborný článek

Struktura a funkce lipoproteinů - odborný článek

Steroidy - odborný článek

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.