Galenus

Historie medicíny, Claudius Galénus, Galén, Galénos

Claudius Galénus

Galén začal studovat velmi brzy

Galenus Claudius Galénus se narodil roku 131 v Pergamu na Sicílii. Zatímco na jeho roce narození se historikové shodli, o dovršeném věku se vedou stále diskuze a tak je spíše na místě uvést rozmezí let 201 až 210. Začal studovat již v 15 letech a prvním jeho učitelem byl vlastní otec Nikón, který byl uznávaným matematikem a architektem. Poměrně brzy se začal zajímat o filozofii a lékařství. Filozofové Aristoteles, Platón a Theofrastus měli na Galéna takový vliv, že se od jejich učení nikdy nedokázal odpoutat.

Hodně cestoval za poznáním

Při seznamování se s učením Aristotela a Platóna se dostával pod vliv jejich názorů na člověka jako bytost a začal se zaobírat myšlenkami a teoriemi, které vyústily ve studium lékařství. Tomuto oboru se pak věnoval celý život, ale veškeré jeho dílo je stále pod vlivem těchto dvou myslitelů starověku. Lékařství začal studovat v Pergamu, brzy však odešel do Smyrna. Zde získával první zkušenosti v anatomii. Byl natolik dychtivý po poznání, že postupně navštívil Korint, Alexandrii, Kypr, Krétu a Palestinu. Na těchto cestách posbíral mnoho cenných informací o různých léčivech. Když se ve 28 letech vrátil do rodného města, jeho znalosti byly tak rozsáhlé, že zastiňoval své učitele.

Jeho lékařské začátky byly svízelné

Jeho názory na lékařství byly tak rozdílné od zažitých zvyklostí, že si brzy získal i mnoho vlivných nepřátel. Začal nejprve působit v gladiátorské škole, kde měl možnost se podrobně seznamovat s různými zraněními gladiátorů. To ho vedlo k poměrně velkému poznání v ranhojičských praktikách. Pod vlivem nepřejícnosti jiných lékařů odešel po 6 letech do Říma, kde působil s velkým úspěchem jako praktický lékař, dokonce i vyučoval anatomii. Jeho chirurgické výkony a hlavně úspěchy při léčbě zranění mu zajistily velký věhlas, až to opět vzbudilo velkou nevoli u římských lékařů. Jako cizinec byl nakonec donucen z Říma roku 168 odejít zpět do rodného města.

Byl osobním lékařem několika císařů

Císař Marcus Aurelius brzy rozpoznal ztrátu, kterou odchod Galéna z Říma znamenal a s velkou slávou jej povolal zpět. Toto rozhodnutí bylo velice pragmatické. Marcus Aurelius byl především vojevůdce a stál před nutností zajistit co nejlepší lékařskou službu pro své vojáky. A protože vojáci té doby umírali především na následky zranění, bylo potřeba vybudovat perfektně fungující lékařský servis pro armádu. Galén tento úkol zvládl velice dobře, protože měl velice bohaté zkušenosti ze svého působení u gladiátorů. To mu zajistilo, že v Římě působil jako osobní lékař i dalším císařům, Commoda, Pertinaka a Septimia Severa.

Galén žil v době, kdy vážnost lékařů upadala

Galén byl na vrcholu svých sil v době, která nepřála lékařství. Paradoxně se o to zasloužili lékaři sami. Prakticky všichni byli vychovávaní pod vlivem velkých filozofů, kteří na ně přenesli své laické představy o těle, nemocech a léčbě jako takové. Klasické lékařství nemělo již co nabídnout. Chyběly nové poznatky a zákonitě začaly vznikat různé lékařské směry, které neřešily podstatu problému, tedy pacienta a jeho nemoc, ale zabývaly se pojetím a způsoby provádění lékařské praxe. Pacienti se stávali pouze nutným zlem pro zajištění existence. Navíc je třeba si uvědomit, že v této době se mohl lékařem prohlásit prakticky kdokoliv. V tomto zmatku si Galén uvědomil, že tyto názorové střety a zmatky lékařství neprospívají a začal formulovat své pojetí medicíny.

Galén odchází z města Říma

Galén již měl v této době tak silné postavení, že si mohl dovolit opustit město Řím. Byl si ale vědom, že musí zůstat poblíž, aby jeho vliv neklesl. Začal nedaleko Říma budovat komplex lázní, kde postavil léčbu na poměrně solidních chirurgických základech, využil svých zkušeností s léčivy a zejména pak lázeňství. Galenus Chirurgické sály byly na tu dobu geniálně řešeny, měly totiž oplachy stolů a podlah vodou odváděnou důmyslným kanalizačním systémem mimo budovy. Jižní slunce, typické vzdušné římské stavby, omývání míst, kde se prováděly chirurgické zákroky a v neposlední řadě systém likvidace odpadů. To všechno znamenalo téměř ideální podmínky pro léčbu bez kontaminací a s minimem sepsí. Oplachová voda totiž nevedla do žádné sběrné jímky, ale volně do přírody za budovami. Odpady ihned likvidovali psi a jiná zvířata. Nevznikala tak žádná ložiska nějakých choroboplodných zárodků. Zřejmě význam tohoto stavebního prvku ani nedocenil, spíše to byla jakási souhra náhod, ale efekt v léčení byl obrovský.

Vytváří dílo, které ovlivnilo vývoj medicíny na dalších 1500 roků

Galén byl neuvěřitelně výkonný v psaní. Dokonce stojí za zváženou, zda byl vůbec schopen všechna díla napsat sám. Přestože mnoho jeho děl shořelo při velkém požáru v roce 192 (zejména díla věnovaná filozofii, právu a část lékařství), téměř 300 děl nebo jejich fragmentů se dochovalo. Veškeré jeho lékařské dílo je však postaveno na teologickém základě. Je však potřeba současně konstatovat, že celá řada jeho komentářů a rukopisů popisují zcela pragmaticky lékařské postupy, které na mnoho století předběhly dobu. V okamžiku výkladů a ve snaze popsat podstatu nemoci nebo princip léčby se však ihned vrátil na pozice filozofické a náboženské.

V jeho pojetí byl mozek sídlem duše, srdce pak sídlem zmužilosti, odvahy a také hněvu, játra pak sídlem lásky a emocí. Trávenina se přivádí žilami do jater, kde se mění působením jakési pneuma fysicon na krev, kterou žíly dál odvádí do těla. Naopak v tepnách sídlí pneuma zoticon a v mozku pneuma psychicon. Díky Galénově autoritě toto pojetí těla a jeho funkce přetrvaly až do doby Harveye, který celých 20 let zkoumal a složitými testy neustále dokola prověřoval svůj objev krevního oběhu, než se odvážil veřejně vzepřít učení Galéna.

Základem Galénova přístupu k léčení je však životní síla, která tělo tvoří, živí a řídí a pokud tělo onemocní, také rozhoduje o jeho uzdravení. Lékař se této síle nemá stavět na odpor, má s ní spolupracovat. Velkou váhu připisoval stravování a dietním režimům, pohybu a používání různých léků. Popisované léčebné postupy ukazují, že využíval pobytu na čerstvém vzduchu a účinek slunce. Zřejmě však efekt těchto faktorů nepoužíval cílevědomě, spíše to vyplynulo ze způsobu práce, která se ve vybudovaných lázních praktikovala. Někteří historikové se přiklání k názoru, že se s tímto způsobem někde setkal na svých cestách a jako osvědčený jej prostě převzal bez jakéhokoliv dalšího zkoumání.

Galén zanechal mnoho odkazů o svých předchůdcích

Galén měl velkou schopnost zachytit poznatky své doby a uvedl mnoho údajů týkajících se svých předchůdců. Díky tomu lze získat ucelenější představu i o vývoji lékařství v Řecku, Arábii, Palestíně a v Egyptě. Mnoho jeho rukopisů ukazuje, že dogmaticky nepřebíral dřívější poznatky a učení, ale konfrontoval je se svým poznáním a snažil se nalézt odpovědi na celou řadu otázek. Zpracoval něco, co by se dalo označit jako rozdělení chorob a zaznamenal, že mnoho nemocí vyvolává změny v krvi, kterých popsal celkem 8. Popisuje stádia nemoci jako počátek, vzrůst, vrchol a klesání. Zcela se ztotožnil s názorem Hippokrata, že je nutno tělu prospět nebo aspoň neškodit.

Galén jako osobnost

Galenus Galén je v hodnocení historiků rozporuplnou osobou. Je označován jako člověk vznešený, šlechetný a povahy lidumila. Jindy však jako arogantní a neurvalý lékař nepřipouštějící jiné názory. Jaká byla skutečná povaha tohoto nejslavnějšího lékaře starověku, se asi již nikdy přesně nedozvíme. Lze si však celkem reálně představit, jaké pracovní nasazení musel mít, aby dokázal za svůj život všechno zvládnout. Navíc, z dnešního pohledu řídil velký zdravotnický komplex se spoustou lidí, musel řešit celou řadu technických problémů a denních záležitostí. Z tohoto pohledu lze důvodně předpokládat, že se dostával určitě do časové tísně a proto nemusel vždy reagovat vlídně a vstřícně. Jako zarputilý zastánce svých názorů se také určitě dostával do debat, kdy převládly emoce nad věcnou diskuzí. Měl mnoho nepřátel a závistivců. Na druhé straně jeho postavení podpořené přízní císařů a dalších vlivných osobností starého Říma bylo současně závazkem. Přátelé obvykle opěvují, nepřátelé zatracují. Hodnocení jeho osoby vrstevníky a následovateli je tak zářným příkladem osudu vlivné osobnosti, která za sebou zanechala nesmazatelnou stopu ve vědních oborech a společnosti jako takové.

Související články

Dietologie a léčení

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x