Galenus

Diuretika, moč

Diuretika

Léky zvyšující tvorbu a vylučování moči. Působí zvýšenou diurézu zásahem v různých oblastech nefronu a zasahují rovněž do vylučování iontů. Patří k základním antihypertenzivům, používají se k léčbě otoků nejrůznějšího původu, včetně srdečního selhání, renální insuficience, k forsírované diuréze apod. Mohou mít rovněž vazodilatační účinek.

Podobné a související pojmy

Diuréza Množství definitivní moči vytvořené ledvinami za jednotku času (obvykle za 1 den), průměrně 1,5 l. Klesá při nedostatku tekutin a poruše ledvin. Stoupá např. po zvýšeném příjmu tekutin, diuretik a při diabetu.
Nefron Základní funkční jednotka ledviny, jejíž základní funkcí je tvorba moči. Počet nefronů v ledvině je asi jeden milion.
Antihypertenziva Léky proti vysokému krevnímu tlaku (hypertenzi).
Renální isuficience Selhávání ledvin, které tak nemohou plnit své funkce. Příčinou je závažná porucha prokrvení nebo obstrukce (zamezení nebo ztížení průchodnosti) močových cest.
Forsírovaná diuréza Postup k podpoře tvorby moči spočívající v kombinaci dostatečného zavodnění pacienta infuzemi a podání léků zvyšujících tvorbu moči (diuretik).
Vazodilatace Rozšíření cév. Umožňuje větší průtok krve.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.