Galenus

Galaktosemie

Galaktosemie

Jedná se o onemocnění genetické povahy vztahující se k metabolismu sacharidu galaktózy. Tento pojem se používá pro 3 autozomálně recesivně dědičné metabolické poruchy vyvolané deficiencí enzymů galaktokinázy, uridyltransferázy a epimerázy.

Podobné a související pojmy

Autozom Chromozom, který se v tělesných buňkách vyskytuje v páru.
Recesivní Týkající se dědičnosti, kdy se účinek určitého genu projeví jen tehdy, je-li v příslušném genovém páru stejná varianta tohoto genu.

Související články

Galaktosemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.