Galenus

Inzulinová rezistence

Inzulinová rezistence

Jedná se o stav, kdy orgány a tkáně nejsou schopny přiměřeně reagovat na inzulin. Týká se to především jater, svalové a tukové tkáně. Postižen je mechanismus přenosu signálu od vazby inzulinu až po další postreceptorové děje.

Primární inzulinová rezistence je spojena s mutací genů zodpovědných za účinek inzulinu. Týká se to především funkčnosti membránového přenašeče Glut-4, inzulinového receptoru a také některých enzymů glykolýzy. Sekundární inzulinová rezistence je způsobena jinými příčinami, zejména endokrinními, metabolickými a také zánětlivými. V tomto případě může dojít k nápravě po normalizaci vyvolávací příčiny.

Inzulinová rezistence bývá často spojena s obezitou a diabetem 2. typu. V patogenezi se uplatňují mastné kyseliny a různé cytokiny, přičemž některé z nich mohou být produkovány tukovou tkání. Důsledkem inzulinové rezistence je porucha vstupu glukózy do buněk svalů, postprandiální glukoneogeneze v játrech a lipolýza v tukové tkáni. Tyto děje přispívají hyperglykémii a zvýšenému množství volných mastných kyselin v krvi, které pak zpětně zhoršují inzulinovou rezistenci.

Podobné a související pojmy

Glut-4 Specifický membránový transportér pro glukózu. Zajišťuje přenos molekuly glukózy přes buněčnou membránu.
Endokrinní Týkající se vnitřní sekrece (vylučování) látek důležitých pro organismus. Příkladem je sekrece hormonů do krve.
Cytokiny Látky bílkovinné povahy produkované buňkami a sloužící k jejich vzájemnému ovlivňování a předávání informací. Uplatňují se především v imunitním systému, v regulaci buněčného růstu, množení, aktivaci buněk apod.
Postprandiální Objevující se po jídle.
Hyperglykémie Vysoká hladina glukózy v krvi.

Související články

Inzulin - rejstřík

Glukoneogeneze - biochemie

Hyperglykémie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.