Galenus

Izomerázy

Izomerázy

Tato třída zahrnuje všechny enzymy katalyzující vzájemnou přeměnu optických, geometrických nebo polohových izomerů. Izomerázy katalyzují reakce (vratné) izomerizace substrátů na příslušné izomerní formy. Izomerizace se realizuje v důsledku změn v prostorové lokalizaci atomů nebo skupin, případně vnitromolekulárními přeměnami uhlíkatého skeletu látek.

Mezi důležité podtřídy patří:

Podtřída 5.1 - Racemázy a epimerázy. Příkladem je EC 5.1.1.1 Alanin-racemáza.

Alaninracemáza

Podtřída 5.2 - Cis-trans-izomerázy. Příkladem je EC 5.2.1.3 All-trans-retinal-11-cis-trans-izomeráza, známá pod triviálním názvem retinalizomeráza.

Retinalizomeráza

Podtřída 5.3 - Enzymy katalyzující vzájemnou přeměnu aldóz a ketóz. Příkladem je EC 5.3.1.1 D-glyceraldehyd-3-fosfát-oxoizomeráza, známá pod triviálním názvem triosafosfátizomeráza.

Triosafosfátizomeráza

Podobné a související pojmy

Izomery Dvě nebo více molekul, které mají tytéž molekulové (sumární) vzorce, ale rozdílné uspořádání atomů.
Tautomery Jedná se o strukturní izomery, které se odlišují energetickou úrovní, mohou přecházet jeden v druhý po překonání určité energetické bariéry.
Strukturní izomer Molekuly se stejnými molekulovými vzorci, jejichž atomy jsou ale vázány v odlišném pořadí.

Související články

Biokatalyzátory - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.