Galenus

izomery

Izomery

Dvě nebo více molekul, které mají tytéž molekulové (sumární) vzorce (stejný atomy téhož druhu), ale rpzdílné uspořádání atomů. Existují 3 hlavní třídy izomerů: strukturní, stereochemické a konformační.

Strukturní izomery (označované také jako konstituční izomery) jsou takové, jejichž molekuly mají stejné molekulové vzorce, ale atomy jsou vázány v rozdílném pořadí. Příkladem strukturních izomerů jsou ethanol a dimethylether.

Polohové izomery jsou strukturní izomery, které se liší pouze polohou (místem), kde je navázán substituent. Příkladem polohových izomerů jsou 1-chlórpropan a 2-chlórpropan.

Tautomery jsou strukturní izomery, které mají rozdílnou energii a mohou přecházet jeden v druhý a naopak s překonáváním malé energetické bariéry. Tato izomerace zahrnuje migraci atomu nebo skupin atomů.

Stereoizomery (stereochemické izomery, také označované jako konfigurační izomery) jsou molekuly se stejným pořadím atomů a vazeb, liší se však stálým trojrozměrným uspořádáním těchto atomů. Mají různé konfigurace a jsou proto neztotožnitelné. Každý stereoizomer má jedinečnou konfiguraci, kterou je možné převést na jinou konfiguraci pouze chemickými reakcemi (štěpení, nová tvorba vazeb ..). Existují 2 význačné třídy stereoizomerů - enantiomery a diastereomery.

Konformační izomery (konformery, také označované jako rotační izomery) jsou molekuly s určitou orientací atomů v molekule, lišící se od jiných možných orientací rotací kolem jednoduchých vazeb. To, zda dvě stereoizomerní struktury představují různé konfigurace, nebo se jedná pouze o konformery závisí jen na tom, jak rychle přechází jedna v druhou. Příkladem může být ethan, u něhož přechází jedna konformace v druhou cca milionkrát za sekundu při teplotě 25°C, zatímco konfigurace (Z) a (E) derivátů ethylenu se spontánně navzájem nepřeměňují ani při teplotě 200°C.

Podobné a související pojmy

konfigurace Stálé vzájemné uspořádání atomů v molekule.
enantiomery Dvě molekuly mající k sobě vztah jako předmět a jeho zrcadlový obraz, který s ním není ztotožnitelný (nekryje se s ním). Synonymem tohoto označení je enantiomorfy.
diastereomery Stereoizomery, které nejsou enantiomery. Synonymem tohoto označení je diastereoizomery.
A C
A P
A O
A E
A X

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.