Galenus

Kardiomyopatie

Kardiomyopatie

Jedná se o onemocnění srdeční svaloviny v důsledku genetických dispozic, po podávání toxických látek (např. většího množství alkoholu) včetně některých léků a po prodělaném zánětu. Pokud dojde k výrazné dilataci srdce s porušením diastolické a systolické funkce srdce, s příznaky městnavého selhání srdce, jedná se o dilatační kardiomyopatii. Dochází také ke snížení compliance komor a selhávání jejich kontrakcí.

Při hypertrofii oblasti pod aortální chlopní se jedná o hypertrofickou kardiomyopatii, která může být dlouho skrytá a může vyústit až ve fibrilaci komor. Častým příznakem je dušnost, zejména při zvýšené námaze.

Nejméně rozšířenou je kardiomyopatie restriktivní, při které je narušena compliance komor a diastolické plnění. Objevují se příznaky infiltrace, fibróza a hypertrofie srdce a může vyústit až k srdečnímu selhání.

Podobné a související pojmy

Dilatace Roztažení, rozšíření nebo rozšiřování dutého orgánu. Většinou bývá důsledkem přetížení orgánu, například nadměrnou náplní před překážkou.
Diastola Klidový stav srdečního cyklu mezi dvěma systolami. V tomto okamžiku se srdce plní krví, obnovuje zásobu energie a jeho svalovina je prokrvována.
Systola Fáze srdečního cyklu, při kterém dochází ke stažení (kontrakci) srdeční síně nebo komory s vypuzením krve.
Městnavé selhání Neschopnost srdce plnit (i za klidových podmínek) svoji základní funkci, tzn. přečerpat tolik krve, kolik v dané chvíli organismus potřebuje.
Compliance komor Poddajnost srdeční stěny, je obrazem schopnosti stěny roztáhnout se podle vyvolávacího tlaku.
Fibrilace komor Míhání komor. Závažná srdeční arytmie charakterizovaná chaotickou elektrickou aktivitou, přičemž srdeční komory nevykonávají žádné efektivní kontrakce a srdeční výdej je prakticky nulový.
Infiltrace Vnikání, pronikání, prosakování. Průnik do tkáně.
Fibróza Zmnožení vaziva v určitém orgánu, často na úkor funkční tkáně.
Hypertrofie Zvětšení, zbytnění orgánu v důsledku zvětšení buněk. Je reakcí na trvalou zátěž orgánu.

Související články

Selhání srdce

Onemocnění srdečního svalu

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.