Galenus

Nefron

Nefron

Základní funkční jednotka ledviny, jejíž úlohou je tvorba moči. Skládá se z glomerulů a na ně navazujících kanálků (proximální tubulus), Henleovy kličky, distálního tubulu a sběracího kanálku. Počet nefronů v ledvině je asi 1 milion. V glomerulu se z protékající krve tvoří ultrafiltrací primární moč (glomerulární filtrace), která je v podstatě ultrafiltrátem krevní plasmy s nižším obsahem bílkovin. Krvinky a většina bílkovin membránou neprojdou a zůstávají v krvi. V tubulech se primární moč dále upravuje reabsorpcí a sekrecí až do podoby definitivní moči.

Zhruba 99% vody profiltrované do tubulů se přitom vstřebá zpět spolu s látkami, které si organismus chrání (např. glukóza, aminokyseliny), zatímco látky, kterých se tělo zbavuje (např. močovina), se v moči zakoncentrují.

Podobné a související pojmy

Glomerulus Klubíčko krevních kapilár, které tvoří úvodní část nefronu odpovědnou za filtraci krve. Nachází se v kůře ledvin. V glomerulu se z protékající krve filtruje primární (prvotní) moč.
Glomerulonefritida Zánětlivé onemocnění ledvin postihující především glomerulus. Vzniká v souvislosti s infekcí (akutní glomerulonefritida), může být spojena s proteinurií nebo hematurií (chronická glomerulonefritida).
Glomerulopatie Choroba ledvin spojená s postižením glomerulů, které může způsobovat únik některých látek z krve do moči (bílkovin, červených krvinek aj.) a postupným selháváním funkce ledvin.
Proximální tubulus Kanálek v ledvině. Probíhá v něm především intenzívní vstřebávání vody a s ní řady dalších látek nezbytných pro organismus z moči zpět do krve.
Henleova klička Má vlásenkový tvar, její sestupné raménko probíhá z ledvinné kůry různě hluboko do dřeně, vzestupné raménko pak zpět do kůry. V Henleově kličce se protiproudým mechanismem vytváří tlakový spád nutný k zahuštění moči.
Distální tubulus Kanálek pokračující z Henleovy kličky v ledvině. Jeho hlavní funkcí je vychytávání sodíku z moči a jeho opětovné navracení do krve. Tento děj probíhá pod vlivem hormonu aldosteronu.
Ultrafiltrace Filtrace skrz polopropustnou membránu působením vyššího tlaku, než je pouhý tlak tekutiny. Ultrafiltrací vzniká v glomerulu prvotní moč, přičemž vyšší tlak je dán charakteristickým uspořádáním přívodné a odvodné cévy glomerulu.
Reabsorpce Zpětné vstřebávání.
Sekrece Činnost žláz spočívajících ve vylučování látek, které jsou tělu potřebné na rozdíl od exkrece, kterou se tělo zbavuje látek odpadních.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.