Galenus

Porod, stádia porodu, angažování hlavičky, kontrakce, vypuzení placenty

Porod

3 stadia porodu

Medicína rozděluje porod do tří částí, které na sebe plynule navazují. Dodnes nikdo přesně nedokáže odpovědět na otázku, proč vlastně porod začíná. Poměrně dobře je však zmapováno, co se v období těsně před porodem děje a stále častěji se připouští názor, že okamžik porodu určuje samotné dítě.

Porod 5

V první fázi porodu dochází k rozevření cervixu, ve druhé fázi vychází dítě a ve třetí fázi placenta. Všechny fáze jsou více či méně bolestivé, správněji řečeno, jsou doprovázeny porodními bolestmi o různé intenzitě. Porod trvá u prvorodiček přibližně 12 až 14 hodin, u dalších porodů kolem sedmi hodin.

Příprava na porod

Tělo se připravuje na vypuzení dítěte relativně dlouhou dobu. Samotné dítě a také měnící se hladina jednotlivých hormonů vyvolávají zpočátku slabé, později silnější nepravidelné kontrakce děložních svalů. Každá žena prožívá předporodní bolesti a stahy dělohy s jinou intenzitou.

Angažování hlavičky

Dítě přibližně 2 až 3 týdny před porodem mění polohu a sestupuje níže do pánevní oblasti. V převážné většině případů se otáčí hlavičkou směrem dolů. Tomuto procesu se říká angažování hlavičky a většinou zaznamenáte i úlevu v tlaku na žebra a hrudní koš. U žen, které již rodily, může angažování hlavičky nastat 2 až 3 dny před porodem, nejsou žádnou výjimkou případy, kdy se hlavička dítěte dostává do kostní pánve až při zahájení porodu.

Porod 1

Snadněji se vám bude dýchat, naproti tomu budete mít zřejmě častější nutkání k vyprazdňování a močení. Důvodem je vyšší tlak dítěte na váš močový měchýř a rektum.

Kontrakce

Děloha se na porod připravuje již několik týdnů před vlastním porodem. Tyto Braxtonovy - Hicksovy kontrakce nebývají většinou bolestivé, ale mohou být vnímány jako nepříjemné. Potom se doporučuje pohodlně se usadit a v klidu nechat tyto stahy odeznít. S přibývajícím časem a blížícím se okamžikem porodu nabývají kontrakce na intenzitě a umožňují lepší prokrvování děložního hrdla (cervix) a také placenty. Umožňují také snadnější angažování hlavičky dítěte v pánevní oblasti.

Krvácení

Neklamným signálem toho, že okamžik porodu se nezadržitelně blíží jsou krvavé výtoky v podobě hlenů. Jde vlastně o uvolnění hlenovité zátky cervixu, která uzavírá dělohu a vytváří ochranu před různými infekcemi. Protože je cervix protkán jemnými kapilárami, může mít vylučovaná tekutina narůžovělé až červené zabarvení podle toho, jak jsou kapiláry při uvolnění zátky poškozeny. K tomuto jevu však vůbec nemusí dojít, protože u mnoha rodiček se hlenová zátka uvolní těsně před vlastním porodem.

1. doba porodní - otevírací

Začíná nástupem pravidelných stahů děložního svalu; stahy zpočátku přicházejí někdy po 30, jindy po 20 minutách. Trvají obyčejně 15 až 20 sekund; v průběhu porodu se jejich délka a intenzita postupně prodlužuje, takže ke konci první doby porodní trvají až 90 sekund a intervaly se zkracují na 3 až 1 min. 1. doba porodní končí rozvinutím cervixu.

Nejdelší fází je latentní část, která zabírá téměř 2/3 celkového času porodu. Při ní pociťujete stupňující se kontrakce, nebývá však příliš vyčerpávající. Cervix je hrubý a asi 2 cm dlouhý se silnou stěnou. Během této fáze dochází k jeho ztenčování a vyhlazování.

Lékař nebo porodní asistentka pravidelně kontrolují činnost srdíčka plodu poslechem přes břišní stěnu rodičky. Kromě toho kontrolují otevírání dělohy vyšetřováním pochvou. Kontrolu srdeční činnosti plodu je možno provádět dvojím způsobem: buď opakovaně naslouchátkem přes břišní stěnu, nebo nepřetržitě speciálním přístrojem (kardiotokografem). Tento přístroj zvukově i graficky registruje nejen každý úder srdíčka plodu, nýbrž i každý stah děložní svaloviny. Můžete tak slyšet tlukot srdíčka plodu.

Dýchejte stále pravidelně. Vdechujte vzduch nosem, vydechujte ústy. Jakmile ucítíte děložní stah, dýchejte zhluboka, po několika vteřinách přejděte na dýchání povrchnější, ke konci stahu dýchejte opět zhluboka. Myslete na pravidelné dýchání neustále. Uvědomujte si, že tím zásobujete své tělo kyslíkem a že zároveň dodáváte nezbytný kyslík svému děťátku. V přestávkách mezi děložními stahy důkladně uvolněte celé tělo.

V průběhu první doby porodní se postupně zvětšuje tlak plodové vody na vak plodových blan, a tak v určitou chvíli plodové blány puknou a plodová voda odteče. Pokud však plodová voda neodteče sama od sebe a děloha je již značně otevřená, je nutno protrhnout blány uměle. Tohoto výkonu se vůbec nebojte. V plodových blanách totiž nejsou nervy, a tak je jejich protržení zcela nebolestivé.

Druhá, aktivní fáze trvá asi 3 až 4 hodiny a je mnohem bolestivější. Při těchto kontrakcích dochází k dilataci (rozšiřování) cervikálního kanálku, přičemž rozšíření na straně dělohy dosahuje až 8 cm a prakticky se začíná stírat rozdíl s vlastní dělohou. Tím se vytváří porodní kanál.

Závěrečná, přechodná část netrvá většinou déle než hodinu, je ale velmi intenzívní a nastupuje těsně před porodem. Cervix je plně roztažen až téměř na 10 cm. Kontrakce jsou delší, trvají až 1,5 minuty s velmi krátkými 30 až 90 sekundovými intervaly. Kontrakce po sobě tak rychle následují, že se nedokážete s největší pravděpodobností mezi jednotlivými stahy uvolnit.

Budete mít nutkání začít tlačit, neměla by jste to ale dělat dříve, než vám porodník dá pokyn. Tato fáze bude pro vás vyčerpávající a běžně se stává, že je rodička silně podrážděná. Díky tlaku dítěte na rektum je toto zcela neovladatelné a může se stát, že začnete vyměšovat trochu stolice nebo moči. Není to nic neobvyklého a personál je na tyto situace zvyklý. Tento stav je zcela přirozený a lidé kolem vás to dobře znají. Nemusíte mít obavy, že něco zanedbávají, prostě čekají na ten správný okamžik, až budete zcela otevřená. Neustále si opakujte, že to bude trvat již jen několik minut.

Porod 2

Když se děloha otevře natolik, že otvor je už tak velký, aby jím mohla projít hlavička rodícího se plodu, končí první doba porodní.

2. doba porodní - vypuzovací

Druhá porodní doba začíná úplným rozvinutím branky a končí porodem plodu. U prvorodiček trvá 1 až 1 1/2 hodiny, u vícerodiček 20 až 30 minut. Děložní stahy jsou častější, silnější a déle trvají. Přívlastek ”vypuzovací” vypovídá, že v této době je plod vypuzován porodními cestami.

Hlavička sestupuje k pánevnímu dnu, kde provede vnitřní rotaci. Hlavička sestouplá na pánevní dno je rodičkou vnímána jako cizí těleso reflektoricky dráždící k tlačení a k použití břišního lisu. Musíte však zadržet tlačení (kontrakci prodýchat) do té doby, než lékař nebo porodní asistentka vnitřním vyšetřením zjiští, že hlavička dokončila vnitřní rotaci.

Potom budete vyzvána k tlačení při kontrakci. Snažte se tlačit do konečníku. S každou kontrakcí se ve vaginálním otvoru objevuje stále větší část hlavičky. Jak dítě napíná svaly vagíny, budete cítit píchání a pálení. V tomto okamžiku se doporučuje s tlačením na chvíli přestat a snažte se zhluboka dýchat. Děložní svaly svými stahy budou nadále dítě pomalu vypuzovat ven. Pokud v této chvíli budete tlačit, s největší pravděpodobností dojde k natržení. Pocit píchání a pálení odezní, protože vaginní svaly budou tak napjaté, že dojde k znecitlivění nervových zakončení.

Napíná-li se hráz a její kůže za kontrakce bledne a leskne se (známky hrozícího roztržení), je nutné provést její nástřih. Nástřihem se rozšíří vulvární kruh a zabrání se poškození hlubších tkání.

Porod 3

Dítě se na své cestě ven otáčí a po vypuzení hlavičky většinou asi na minutu kontrakce ustanou. Potom nastoupí dvě silnější kontrakce, při každé z nich se většinou uvolní jedno rameno. Po uvolnění obou ramen vyklouzne dítě velice snadno a rychle.

Dítě je velice kluzné, protože je od krve, plodové vody a také má na svém tělíčku stále vrstvičku mazu, kterým byla kůže chráněna. Stále je spojeno pupeční šňůrou s placentou.

3. doba porodní - vypuzení placenty

Prvním krokem po vypuzení dítěte je zasvorkování pupeční šňůry. Tato se svorkuje co nejblíže pupku a druhá asi 2,5 cm od první. Důležitější je ta, co je blíže k dítěti. Svorky brání krvácení pupeční šňůry. Po zasvorkování je pupeční šňůra přestřižena. Pokud se při porodu ukáže, že je šňůra omotána kolem krku dítěte, svorkuje se již při vlastním porodu a v co nejkratším čase, jak je to jen možné, se i přestřihává.

Porod 4

Po vypuzení dítěte na několik minut (asi čtvrt hodiny) ustanou kontrakce dělohy a děloha odpočívá. Poté začnou nové kontrakce, prakticky bezbolestné a dojde k rychlému vypuzení placenty. Mnoho rodiček vypuzení placenty pod vlivem předcházejících událostí ani nevnímá. Vypuzení placenty se mírně pomáhá zatažením za pupeční šňůru a tlakem na vaše břicho. Placenta je z vagíny vypuzena spolu se zbytky plodových blan a retroplacentární zátkou. V této chvíli musí zdravotnický personál vykonat velice důležitou činnost. Placenta a ostatní části musí být dobře prohlédnuty a musí být jistota, že je kompletní. Jinak mohou později nastat komplikace, jejichž příčinou je hemoragie. Podrobně se vyšetřuje pupečníková šňůra – posuzuje se stav cév. Podrobně se také vyšetří vulva a i ty nejmenší trhliny musí být sešity.

První hodnocení zdravotního stavu dítěte

Stav novorozence po porodu je hodnocen bodováním podle Apgarové za 1, 5 a 10 minut po narození. Fyziologický novorozenec má 8 až 10 bodů.

Provádí se základní testy, při nichž se hodnotí 5 kritérií:

- Pulz a srdeční frekvence (100 úderů za minutu je hodnoceno známkou 2, pod 100 úderů známkou 1 a nulový pulz známkou 0).

- Dalším kritériem je dýchání. Při pravidelném dýchání je známka 2, při nepravidelném 1 a při nulovém 0.

- Třetím kritériem jsou pohyby. Aktivní pohyby se hodnotí známkou 2, neurčité pohyby známkou 1 a nepatrné 0.

- Čtvrtým kritériem je zbarvení kůže. Toto ukazuje, jak jsou na tom plíce z hlediska jejich funkčnosti. Čím více okysličují plíce krev, tím rychleji dostává kůže narůžovělé zbarvení (zpočátku má kůže namodralý nádech). Narůžovělá kůže znamená známku 2, pokud jsou konečky prstů, uší, brada a nos namodralé, pak je známka 1 a celkové modré zbarvení se hodnotí známkou 0.

- Posouzení reflexů je posledním hodnotícím kritériem. Pokud dítě pláče a má mimiku obličeje, reaguje na stimuly. Pláč je hodnocen známkou 2, mírné zvuky připomínající kňourání kočky známkou 1 a ticho známkou 0.

Související články

33. až 38. týden od početí

Horečka omladnic

Objev Rh faktoru

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.lactavit.cz